Liitevaihtoehdot toimenpiteittäin

Rakennusvalvonta ja poikkeamisen hakeminen
 • Ennakkoluvat ja lausunnot
  • ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös
  • Naapurin suostumus
  • Naapurin kuuleminen
  • Naapurin huomautus
  • Suunnittelutarveratkaisu
  • Ympäristölupapäätös
  • Lausunto
  • Lausunnon liite
  • Ennakkoneuvottelumuistio
  • Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta
  • Päätös ajoliittymästä (ELY)
  • Johtokartta
  • Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys
 •  Hakija
  • Osakeyhtiön perustamiskirja
  • Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
  • Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä
  • Valtakirja
 • Osapuolten tiedot
  • CV
  • Muu pätevyystodistus
  • Suunnittelijan tiedot
  • Tutkintotodistus
 •  Pääpiirustus
  • Aitapiirustus
  • Asemapiirros
  • Julkisivupiirustus
  • Leikkauspiirustus
  • Pohjapiirustus
  • Muu pääpiirustus
 • Rakennuspaikan hallinta
  • Todistus hallintaoikeudesta
   • Hallinnanjakosopimus
   • Jäljennös kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta
   • Jäljennös myönnetyistä lainhuudoista
   • Jäljennös perunkirjasta
   • Jäljennös vuokrasopimuksesta
  • Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta
  • Rasitesopimus
  • Rasitustodistus
  • Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta
  • Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta
  • Sopimusjäljennös
 •  Rakennuspaikka
  • Kartta-aineisto rakennuslupaa varten
  • Karttaote
  • Ote alueen peruskartasta
  • Ote asemakaavasta
  • Ote kiinteistörekisteristä
  • Ote ranta-asemakaavasta
  • Ote yleiskaavasta
  • Perustamistapalausunto
  • Pintavaaitus
  • Rakennusoikeuslaskelma
  • Tonttikartta
  • Tonttikorkeusilmoitus
 •  Selvitykset
  • Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat
  • Energiaselvitys
   • Energiaselvitys
   • Korjausrakentamisen energiaselvitys
   • Lämpöhäviöiden tasauslaskelma
   • Tiiveysmittausraportti
  • Energiatodistus
  • Haitta-aineselvitys
  • Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi
  • Kosteudenhallintaselvitys
  • Kuntotarkastusselvitys
  • Laadunvarmistusselvitys
  • Liikkumis- ja esteettömyysselvitys
  • Lomarakennuksen muutos asuinrakennukseksi
  • Maalämpökaivon porausraportti
  • Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys
  • Meluselvitys
  • Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus
  • Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus
  • Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys
  • Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
  • RH-tietolomake
  • Riskianalyysi
  • Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä
  • Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan
  • Selvitys rakennuksen kunnosta
  • Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
  • Selvitys rakennuksen terveellisyydestä
  • Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta
  • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
  • Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä
  • Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
  • Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä
  • Tärinäselvitys
  • Muu selvitys
 • Suunnitelmat
  • Hankeselvitys tai -suunnitelma
  • Julkisivujen värityssuunnitelma
   • Väritetty julkisivu
   • Värityssuunnitelma
  • Jätevesijärjestelmän suunnitelma
  • Kosteudenhallintasuunnitelma
  • Mainoslaitesuunnitelma
  • Opastesuunnitelma
  • Piha- tai istutussuunnitelma
  • Valaistussuunnitelma
  • Muu suunnitelma
   • Rakennusautomaatiosuunnitelma
 • Erityissuunnitelmat
  • Hulevesisuunnitelma
  • IV-suunnitelma
   • IV-Asemapiirustus
   • IV-koneen energiatehokkuuslaskelmat
   • IV-laiteluettelo
   • IV-Leikkauspiirustus
   • IV-Periaatekaavio
   • IV-Suunnitelmaselvitys
   • IV-Tasopiirustus
   • IV-Yksityiskohtapiirustukset
   • Toiminta- ja säätökaaviot
   • Tuotteiden kelpoisuus- ja testausasiakirjat
   • Muu IV-suunnitelma
  • Julkisivu- ja ikkunadetaljit
  • Kalliorakentamistekninen suunnitelma
  • KVV-suunnitelma
   • Hulevesisuunnitelma
   • Jätevesijärjestelmän rakennustapaseloste
   • Kaivokuvat
   • Kalusteluettelo
   • KVV-Asemapiirustus
   • KVV-detaljit
   • KVV-laitteistoselvitys
   • KVV-Leikkauspiirustus
   • KVV-Tasopiirustus
   • KVV-Työselitys
   • Linjakaavio
   • Lämmityslaitesuunnitelma
   • Painehäviölaskelma
   • Tuotteiden kelpoisuus- ja testausasiakirja
   • Muu KVV-suunnitelma
  • Lämmityslaitesuunnitelma
  • Pintatasaussuunnitelma
  • Pohjarakennesuunnitelma
  • Pohjaveden hallintasuunnitelma
  • Radontekninen suunnitelma
  • Rakennesuunnitelma
   • Perustus (tasokuva ja detaljit)
   • Alapohja (tasokuva ja detaljit)
   • Välipohjat (tasokuva ja detaljit)
   • Yläpohja (tasokuva ja detaljit)
   • Vesikatto (tasokuva ja detaljit)
   • Elementtisuunnitelma: perustuselementit (sokkeli, yms.)
   • Elementtisuunnitelma: alapohjaelementit
   • Elementtisuunnitelma: seinäelementit ja välipohjaelementit
   • Elementtisuunnitelma: seinäelementit ja yläpohjaelementit
   • Elementtisuunnitelma: vesikattoelementit (mm. kattotuolit)
   • Kokonaisvakavuus- ja lujuusselvitys
   • Perustusten kuivaussuunnitelma
   • Rakennelaskelma
   • Rakennetyypit
   • Tuotteiden kelpoisuus- ja testausasiakirja
   • Muut rakennesuunnitelma
  • Sähkösuunnitelma
  • Tulisija- ja hormisuunnitelma
 • Pelastusviranomaiselle esitettävät suunnitelmat
  • Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma
  • Palotekninen lausunto
  • Paloturvallisuussuunnitelma
  • Savunpoistosuunnitelma
  • Sammutusautomatiikkasuunnitelma
  • Suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä ja koneellisesta savunpoistosta
  • Turvallisuusselvitys
  • Väestönsuojailmoitus
  • Väestönsuojasuunnitelma
  • Muu pelastusviranomaisen suunnitelma
   • Paloturvallisuuden perustietolomake
 •  Päätöksenteko
  • Hakemus
  • Ilmoitus
  • Päätös
  • Päätösote
  • Valitusosoitus
  • Pöytäkirjaote
  • Muistio
  • Päätöksen liite
 •  Muutoksenhaku
  • Huomautus
  • Valitus
  • Oikaisuvaatimus
 • Katselmukset ja tarkastukset
  • Aloituskokouksen pöytäkirja
  • Katselmuksen liite
  • Katselmuksen pöytäkirja
  • Käyttöönottokatselmuksen pöytäkirja
  • Loppukatselmuksen pöytäkirja
  • Tarkastusasiakirja
   • Asiantuntijatarkastuksen lausunto
   • Asiantuntijatarkastuksen pöytäkirja
   • Rakennuspaikkakohtainen rakennustuotteiden hyväksyntä
   • Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen asiakirja
   • Ulkopuolisen tarkastajan lausunto
  • Tarkastusasiakirjan yhteenveto
 •  Tietomallit
  • Rakennuksen tietomalli (BIM)
  • Ympäristön tietomalli (BIM)
 • Muut liitteet
  • Erityismenettelyasiakirja
  • Luonnos
  • Piirustusluettelo
  • Sijoituslupa-asiakirja
  • Suorituskyvyttömyysvakuusasiakirja
  • Tutkimus
  • Vakuusasiakirja
  • Valokuva
  • Muu liite
Yleiset alueet
 • Yleisten alueiden luvat
  • Aiemmin hankittu sijoituspäätös
  • Asemapiirros
  • Liitoslausunto
  • Poikkileikkaus
  • Rakennuspiirros
  • Suunnitelmakartta
  • Tieto kaivupaikkaan liittyvistä johtotiedoista
  • Tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma
  • Tyyppiratkaisu
  • Työalueen kuvaus
  • Valokuva
  • Valtakirja
 • Osapuolten tiedot
  • Muu pätevyystodistus
 • Katselmukset ja tarkastukset
  • Katselmuksen pöytäkirja
 • Ennakkoluvat ja lausunnot
  • Lausunto
 • Muut liitteet
  • Muu liite
  • Päätös
  • Päätösote

Ympäristötoimen hakemukset ja ilmoitukset


Ympäristösuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset
Vapautus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon liittymisestä (VHL 11 §, 17c §)
Jätelain (JL 646/2011) mukaiset ilmoitukset


 • Kartat
  • Kartta melun ja tärinän leviämisestä
 • Muut liitteet
  • Muu liite
  • Päätös
  • Päätösote


Maatalouden ilmoitukset (Vna 1250/2014)
Pilaantuneen maaperän puhdistaminen (YSL 133-138 §)
Kunnan ympäristösuojelumääräyksistä poikkeaminen
Luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) mukaiset ilmoitukset
Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin


 • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen
  • Kirjallinen aineisto
  • Kiinteistön lainhuutotodistus
  • Kauppakirja
  • Valokuva kohteesta
  • Kohdekuvaus
  • Selvitys omistusoikeudesta
 • Jätteen keräystoiminta
  • Vastaanottopaikan tiedot
 • Käytöstäpoistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
  • Säiliön tarkastuspöytäkirja
  • Kiinteistön omistajien suostumus
 • Koeluontoinen toiminta
  • Kuvaus toiminnasta
  • Raaka-aineet
  • Päästöt ja arvio niiden vaikutusksista
  • Selvitys ympäristönsuojelutoimista
 • Poikkeuksellinen tilanne
  • Käyttöturvallisuustiedote
 • Kartat
  • Lantapatterin sijainti
  • Luonnonmuistomerkin sijainti
  • Säiliön ja rakenteiden sijainti
  • Jätteen sijainti
  • Peruskarttaote ottamispaikan sijainnista
 • Kilpailut ja harjoitukset
  • Asemapiirros kilpailu- tai harjoitusalueesta
 • Muut liitteet
  • Muu liite
  • Päätös
  • Päätösote


Maa-ainesten ottaminen (MAL 555/1981)

 • Hakija
  • Valtakirja
  • Selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta
 • Ottamisalue
  • Ote alueen peruskartasta
  • Ote yleiskaavasta
  • Ote asemakaavasta
  • Luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista
 • Erityissuunnitelmat
  • YVA-lain (468/1994) mukainen arviointiselostus
  • Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65§ arviointi
  • Alustava suunnitelma kivenmurskaamon sijoittamisesta ja toiminnasta alueella
  • Selvitys jälkihoitotoimenpiteistä (esim. maisemointi)
  • Ottamissuunnitelma
  • Selvitys kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta
 • Muut liitteet
  • Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa
  • Selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista
  • Pohjavesitutkimus
  • Muu liite
  • Päätös
  • Päätösote

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (Ympäristölupa)
Puiden kaataminen asemakaava-alueella

 • Laitoksen tiedot
  • Voimassa olevat ympäristölupa tai vesilupa
  • Muut päätökset ja sopimukset
  • Selvitys ympäristövahinkovakuutuksesta
 • Laitosalue ja sen ympäristö
  • Tiedot kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnoista sekä näiden haltijoista
  • Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja asutuksesta
  • Kaavaote
  • Selvitys pohjavesialueesta
  • Selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista mahdollisista asianosaisista
  • Ote asemakaavasta
  • Ote yleiskaavasta
 • Laitoksen toiminta
  • Yleiskuvaus toiminnasta
  • Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista
  • Selvitys tuotteista, tuotannosta, tuotantokapasiteetista, prosesseista, laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista
  • Tiedot toiminnan suunnitellusta aloittamis- ja lopettamisajankohdasta
  • Tiedot raaka-aineista, kemikaaleista, polttoaineista ja muista tuotantoon käytettävistä aineista, niiden varastointi, säilytys sekä kulutus ja veden käyttö
  • Tiedot energian käytöstä ja arvio käytön tehokkuudesta
  • Energiansäästösopimus
  • Vedenhankinta ja viemäröinti
  • Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa
  • Liikenne ja liikennejärjestelyt
  • Selvitys ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä
 • Ympäristökuormitus
  • Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin
  • Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan
  • Päästölähteet sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen
  • Tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä
  • Melupäästöt ja tärinä
  • Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta
  • Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen
  • Selvitys toimista jätteiden määrän tai niiden haitallisuuden vähentämiseksi sekä jätteiden hyödyntämisestä omassa toiminnassa
  • Kaatopaikkaa koskevan lupahakemuksen lisätiedot
  • Selvitys vakavaraisuudesta ja tai vakuudesta
  • Jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä koskevan toiminnan lisätiedot
 • Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BET)
  • Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta
  • Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista
  • Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta
 • Vaikutukset ympäristöön
  • Arvio vaikutuksista yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen
  • Arvio vaikutuksista luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön
  • Arvio vaikutuksista vesistöön ja sen käyttöön
  • Arvio ilmaan joutuvien päästöjen vaikutuksista
  • Arvio vaikutuksista maaperään ja pohjaveteen
  • Arvio melun ja tärinän vaikutuksista
  • Arvio ympäristövaikutuksista
 • Tarkkailu ja raportointi
  • Käyttötarkkailu
  • Päästötarkkailu
  • Vaikutustarkkailu
  • Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät sekä niiden laadunvarmistus
  • Raportointi ja tarkkailuohjelmat
 • Vahinkoarvio ja vahinkoa estävät toimenpiteet sekä korvaukset
  • Toimenpiteet vesistöön kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi
  • Korvausesitys vesistöön kohdistuvista vahingoista
  • Toimenpiteet muiden kuin vesistövahinkojen ehkäisemiseksi
 • Muut liitteet
  • Asemapiirros (prosessien ja päästölähteiden sijainti)
  • Ote alueen peruskartasta (sijainti, päästölähteet, olennaiset kohteet)
  • Prosessikaavio (yksikköprosessit ja päästölähteet)
  • Selvitys suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi
  • Muu liite
  • Päätös
  • Päätösote
Kiinteistötoimitukset ja tonttijaot  sekä Kaavoitushakemukset
 • Hakija
  • Valtakirja
  • Virkatodistus
  • Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä
 • Kartat
  • Rasitesopimuksen liitekartta
  • Liitekartta
 • Kiinteistön hallinta
  • Jäljennös perukirjasta
  • Rasitesopimus
  • Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
  • Sukuselvitys
  • Testamentti
  • Saantokirja
  • Tilusvaihtosopimus
  • Jakosopimus
  • Kaupparekisteriote
  • Yhtiöjärjestys
  • Ote osakeyhtiö yhtiökokouksen pöytäkirjasta
  • Ote osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
 • Muut liitteet
  • Muu liite
  • Päätös
  • Päätösote


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.